Stadgar

STADGAR FÖR

GOLF CLUB SUÉDOIS CÔTE D´AZUR

(antagna vid medlemsmöte den 1 december 2010, §22 justerad 2022))

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Benämning

Klubben är en förening enligt lagen den 1 juli 1901 och kungörelsen den 16 augusti 1901 och har bildats den 15 maj 1993 och registrerats hos sous-Préfecture i Grasse den 2 september 1993 under nr 1/10793. Dess benämning är följande: GOLF CLUB SUEDOIS CÔTE D´AZUR / SVENSKA GOLFKLUBBEN CÔTE D´AZUR.

2 § Ändamål

Denna klubb har som ändamål

 • att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel och att därvid utveckla och arrangera aktiviteter, förenliga med golfsporten, och
 • att bereda medlemskap i klubben till så många som är förenligt med hög kvalitet på verksamheten, klubbens administrativa resurser och ekonomi samt föreliggande spelmöjligheter.

3 § Sammansättning

Klubben är sammansatt av:

 1. Aktiva medlemmar och tillika grundare. De personer vilka är förtecknade i bilaga 1 till dessa stadgar.
 2. Övriga aktiva medlemmar.
  Fysiska personer med bostad i regionen Provence Alpes Côte d´Azur, som upptagits i klubben som medlemmar.
 3. Distansmedlemmar
  Aktiva medlemmar, som av styrelsen medgivits att övergå till att vara distansmedlemmar
 4. Tillfälliga medlemmar.
  Fysiska personer som genom beslut av styrelsen beviljats tillfälligt medlemskap i klubben.
 5. Hedersmedlemmar.
  Personer som utsetts till hedersmedlemmar.

4 § Varaktighet
Klubben är bildad på obegränsad tid.

5 § Art
Klubben äger inte rätt att bedriva vinstgivande verksamhet.

6 § Säte
Klubbens säte är

Villa Ingeborg
40 Av de Verdun
06800 Cagnes Sur Mer

Hemsida: www.golfclubsuedois.se

Detta säte kan genom beslut av styrelsen flyttas till vilken plats som helst inom regionen Provence Alpes Côte d’Azur.

7§ Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är ordinarie medlemsmöte, extra medlemsmöte och styrelse.

8 § Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

10 § Inkomster
Klubbens inkomster består av:

 1. Medlemsavgifter
 2. Subventioner eller bidrag från stat/kommun eller offentliga institutioner.
 3. Gåvor eller testamentslotter i penningar eller egendom som klubben lagligen kan ta emot.I syfte att kunna erhålla myndigheternas tillstånd att mottaga gåvor och testamentslotter förbinder sig klubben att
  a) på begäran uppvisa register och räkenskaper för inrikesministeriet eller prefekturen i departementet, vad beträffar användandet av sådana benefika fång.
  b) Tillställa prefekturen en fullständig års-redovisning, även omfattande lokala kommittéer, och att
  c) Mottaga besök av representanter för behöriga myndigheter och ge dem upplysningar om verksamheten.
 4. Belopp som uppburits som motprestation till klubbens verksamhet och eventuell avkastning av klubbens tillgångar.

 

11 § Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande medlemsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

12 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två (2) på varandra följande medlemsmöten. Vid det första mötet skall ändringarna biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid det andra mötet, som skall äga rum tidigast tre (3) månader efter det första, men ej under tiden juni-augusti och som är beslutsfört oavsett antalet närvarande eller via fullmakt företrädda medlemmar, gäller för beslut enkel majoritet.

För den händelse det första medlemsmötet inte skulle vara beslutsfört enligt 22§ skall slutligt beslut om stadgeändring fattas av ett nytt medlemsmöte, som skall hållas tidigaste tre (3) månader efter det första, ej beslutsföra, mötet, men ej under tiden juni – augusti. Vid detta möte, som är beslutsfört oavsett antalet närvarande eller via fullmakt företrädda medlemmar, för beslut om stadgeändring att beslutet biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Till kallelse till medlemsmöte för beslut om stadgeändring skall fogas förslag till sådan ändring.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om stadgeändring skall ange från vilken dag denna skall gälla. Beslut skall också, om det är erforderligt, innehålla andra övergångsbestämmelser.

13 § Upplösning
För upplösning av klubben krävs beslut av två (2) på varandra följande medlemsmöten. Vid det första mötet skall beslutet om upplösning biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid det andra mötet, som skall äga rum tidigast två (2) månader efter det första och som är beslutsfört oavsett antalet närvarande eller via fullmakt företrädda medlemmar, gäller för beslut enkel majoritet.

För den händelse det första medlemsmötet inte skulle vara beslutsfört enligt 22 § skall slutligt beslut om upplösning av klubben fattas av ett nytt medlemsmöte, som skall hållas tidigast två (2) månader efter det första, ej beslutsföra, mötet. Vid detta möte, som är beslutsfört oavsett antalet närvarande eller via fullmakt företrädda medlemmar, gäller för beslut om upplösning att beslutet biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Kallelse till möte för beslut om klubbens upplösning skall utsändas till samtliga medlemmar senast femton (15) dagar före mötet. I kallelsen skall särskilt anges att fråga är om klubbens upplösning.

Om upplösning av klubben beslutas skall mötet utse en eller flera likvidatorer att likvidera klubbens tillgångar och skulder.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens nettobehållning skall tilldelas någon eller några liknande organisationer, offentliga eller privata av allmänt intresse eller erkända som samhällsnyttiga.

 

MEDLEMSKAP

14 § Beviljande av medlemskap
Ansökan om medlemskap skall göras på fastställt formulär som tillställs klubbens sekretariat. Medlemskap beviljas av styrelsen.

Beviljas ansökan blir medlemskapet definitivt när fastställda avgifter erlagts inom föreskriven tid.

Aktiv medlem (som har eller skall flytta från regionen) kan ansöka om övergång till
distansmedlemskap. Sådant medlemskap beviljas av styrelsen.

15 § Utseende av hedersmedlem
Till hedersmedlem kan utses person som gjort föreningen betydande tjänster eller på annat sätt starkt bidragit till klubbens goda utveckling och anseende.

Beslut om hedersmedlemskap fattas av medlemsmöte på förslag av styrelsen.

16 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i klubben

 • har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom golfen, dock att distans medlemmar får deltaga endast i den utsträckning styrelsen bestämmer
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubborgan,
 • skall betala de avgifter som beslutats av klubben,
 • får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, och
 • har inte rätt till del av klubbens behållning vid upplösning av klubben.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift till klubben.

17 § Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart eller vid den senare tidpunkt, som angivits i anmälan, ha lämnat klubben.

Medlem som inte längre har bostad i regionen Provence Alpes Côte d´Azur och som inte av styrelsen beviljats övergång till distansmedlemskap anses ha anmält sitt utträde ur klubben per den 1 januari året efter det avflyttning skett.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra detta inom trettio (30) dagar efter det han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

18 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. För beslut om uteslutning fordras att styrelsen är fulltalig och enhällig, dock att om fråga är om uteslutning av medlem som är styrelseledamot, denne ej får deltaga i beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre (3) dagar avsändas till den beslutet avser.

Medlem som allvarligt bryter mot golfregler, tävlingsregler eller golfvettsregler eller på annat sätt i golf-sammanhang uppträder påtagligt olämpligt, utan att beteendet är av den art att det kan föranleda uteslutning eller varning enligt vad som föreskrivs i första stycket, kan av styrelsen utestängas från en eller flera klubbaktiviteter under viss kortare tid, maximalt två (2) månader.

 

ORDINARIE MEDLEMSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE

19 § Tidpunkt och kallelse
Ordinarie medlemsmöte, som är klubbens högsta beslutande organ, skall hållas en gång per år och då senast sex (6) månader efter räkenskapsårets slut på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall senast två (2) månader före det ordinarie årsmötet underrätta medlemmarna om vilken dag mötet skall hållas.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall ske senast femton (15) dagar före medlemsmötet genom e-post. Om medlem ej har sådan adress skall – efter skriftlig begäran av medlemmen – kallelse med förslag till föredragningslista av styrelsen utsändas i vanlig brevförsändelse till medlemmen. Vidare skall senast femton (15) dagar före medlemsmötet samtliga medlemsmöteshandlingar såsom verksamhetsberättelse med års-redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa finnas tillgängliga på klubbens hemsida.

 

20 § Förslag till ärenden att behandlas av ordinarie medlemsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av medlemsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast trettio (30) dagar före medlemsmötet. Styrelsen skall till medlemsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

21 § Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt
Alla medlemmar utom tillfälliga medlemmar har rösträtt, under förutsättning att de fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot klubben.

Rösträtten är personlig. Poströstning är inte tillåten. Vid förhinder att närvara kan en för specifikt angivet möte dagtecknad fullmakt lämnas till i fullmakten angiven annan röstberättigad medlem. Medlem får genom fullmakt företräda högst två (2) andra medlemmar. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

22 § Beslutsförhet
Medlemsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som är närvarande på mötet

eller företrädda genom fullmakt enligt föregående punkt, allt under förutsättning att
antalet närvarande och av ombud företrädda, röstberättigade medlemmar utgör minst 15
procent av antalet röstberättigade medlemmar i klubben. (Beslut från två på varandra
följande medlemsmöten, extra medlemsmöte 3 november 2021 samt vid ordinarie
medlemsmöte 26 april 2022.)
Om antalet närvarande eller via fullmakt företrädda medlemmar inte uppgår till det ovan
angivna, skall styrelsen kalla till nytt medlemsmöte, att hållas senast fyra (4) veckor efter
det ordinarie medlemsmötet. Det nya mötet är beslutsfört oavsett antalet närvarande
eller via fullmakt företrädda medlemmar. Vid detta möte får inga andra frågor behandlas
än de som upptagits i föredragningslistan för det föregående mötet.

23 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt artiklarna 12 och 13 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet)

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

24 § Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem.

Styrelsen skall bestå av ett representativt urval av medlemskåren.


25 § Ärenden vid ordinarie medlemsmöte
Vid medlemsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet och mötets beslutsförhet.
 2. Fråga om medlemsmötet är behörigen utlyst.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två (2) protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötes-protokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 10. Fastställande av inträdesavgifter, medlemsavgifter, eventuella andra avgifter, verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår även som reviderad budget för pågående verksamhetsår.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver ordföranden
 12. Val av:
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år,
  b. en tredjedel av antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av tre (3) år,
  c. två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år,
  d. en (1) ledamot av valberedningen för en tid av tre (3 år) samt val av ordförande inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.

Vid val av funktionärer enligt punkt 12 ovan har varje medlem rätt att föreslå kandidater.

I val av revisorer och revisorssuppleant får styrelsens ledamöter inte deltaga. Detta gäller såväl de ledamöter, vars mandat upphört i anslutning til medlemsmötet, som vid mötet nyvalda ledamöter.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Vid varje medlemsmöte skall upprättas en deltagarförteckning, omfattande närvarande medlemmar och medlemmar representerade av ombud. Fullmakter skall bifogas förteckningen.

 

26 § Extra medlemsmöte
Styrelsen kan kalla till extra medlemsmöte.

Styrelsen är skyldig kalla till extra medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra medlemsmöte skall den inom femton (15) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast femton (15) dagar före medlemsmötet tillställas medlemmarna.

Underlåter styrelsen at utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptagas till behandling.

Om rösträtt och beslutsförhet på extra medlemsmöte gäller vad som sagts i 21 och 22 §§.

 

STYRELSE

27 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och fem till fjorton (5-14) övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Befattningarna som ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare är oförenliga med varandra.

Om ledamot avgår under mandattiden får styrelsen adjungera ny ledamot fram till nästa medlemsmöte. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen.

28 § Åligganden
När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs i enlighet med av medlemsmöten fattade beslut.

Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda laner samt tillvarata medlemmarnas intressen och därvid söka skapa största möjliga mervärde för medlemmarna, bland annat genom att verka för att fördelaktiga villkor spel på en eller flera golfbanor erhålles och att rabatter eller andra förmåner sammanhängande med golf utverkas.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
 • verkställa av medlemsmöte fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
 • tillse att klubben har en ändamålsenlig organisation,
 • ansvara för och förvalta klubbens tillgångar och skulder enligt god redovisningssed,
 • upprätta och hålla à jour skriftliga attest- och utbetalningsinstruktioner,
 • lämna revisorerna de upplysningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
 • upprätta verksamhetsberättelse för varje verksamhets- och räkenskapsår,
 • upprätta verksamhetsplaner och budgets och
 • förbereda medlemsmöten

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan ledamot som styrelsen utser träda i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

29 § Kallelse, beslut och omröstning
Styrelsen sammanträder minst sex (6) gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter begärt det.

Kallelse skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga styrelseledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst häften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

Medlem äger rätt att ta del av styrelseprotokollen.

30 § Överlämnande av beslutsrätt
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté inom klubben, särskilt tillsatt utredning eller enskild medlem.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

31 § Ersättning till styrelseledamöter
Styrelseledamöter äger inte rätt att, direkt eller indirekt, uppbära någon ersättning för de uppdrag som anförtrotts dem frånsett ersättning för havda och verifierade kostnader.

32 § Styrelseledamots ansvar
Styrelseledamöter är ansvariga för sin förvaltning enligt gällande rättsregler. De kan inte, i samband med utövandet av uppdraget, ingå något för dem personligen bindande åtagande gentemot tredje person.

 

REVISION

33 §  Revision
Två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan medlemsmötena granska styrelsens arbete och förvaltning.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, medlemsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast åtta (8) veckor efter räkenskapsårets utgång. Revisorerna skall, i enligt med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före medlemsmötet.

 

VALBEREDNING

34 § Valberedning
Valberedningen skall förbereda kommande val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt ledamöter av valberedningen. Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter, vilka alla väljs av medlemsmöte.

Ordförande och övriga ledamöter väljs på tre (3) år och på sådant sätt att beredningen förnyas med en person per år. Ordförande och ledamot kan omväljas högst en gång och kan efter sådant omval inte ånyo inväljas i valberedningen förrän efter ytterligare ett år.

Styrelsen utser inom sig en kontaktperson för valberedningen. Om valberedningen så beslutar, må kontaktpersonen deltaga i sammanträde med valberedningen.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då de två övriga medlemmarna begär det.

Valberedningen skall senast den 1 februari varje år informera medlemmarna om vilka funktionärer som står i tur att avgå samt huruvida avsägelse föreligger för återval. Valberedningen skall i samband därmed från medlemmarna begära förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen.

Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före medlemsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen.

Varje medlem har rätt att vid medlemsmöte föreslå andra kandidater till befattningar än de valberedningen föreslagit.

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Dessa stadgar träder i kraft dagen efter det medlemsmöte som fattat det slutliga beslutet om stadgarnas antagande.

Vid det första ordinarie medlemsmötet efter dessa stadgars antagande skall vid val enligt 25 § 12 d tre (3) ledamöter i valberedningen väljas, en på ett (1) år, en på två (2) år och en på tre (3) år.