Regler för handicapjustering

Golf Club Suédois anpassning till EGAs regelverk

Enligt European Golf Associations (EGA) regler gäller generellt att en spelare alltid skall justera sitt handicap efter en tävling. Klubben där spelaren deltagit i en tävling skall kunna verifiera resultatet av tävlingen.

GCS är inte ansluten till Svenska Golfförbundet eller till det franska förbund som är anslutet till EGA:s handicapsystem. GCS är därför i formell mening inte en golfklubb och våra tävlingar är därför inte underlag för handicapjustering. Eftersom GCS inte är en formell klubb kan GCS inte officiellt justera handicap, revidera handicap eller verifiera resultat från tävlingar.

GCS har därför i stället beslutat att våra tävlingar alltid skall vara handicapgrundande
sällskapsrundor där våra medlemmar, om de också är medlemmar i en till EGA ansluten golfklubb, efter en tävling beroende av resultat, formellt skall justera sitt handicap vid sin hemmaklubb.

Handicapjustering

European Golf Association (EGA) är en organisation som skapats för att bland annat harmonisera handicapsättning i Europa och där de flesta länder i Europa, även Frankrike, är medlemmar.

Svenska Golfförbundet följer EGAs regelverk och GCS skall i möjligaste mån följa samma regelverk.

Sammanfattningsvis gäller följande

GCS är ingen formell golfklubb utan justering av handicap görs av medlemmens hemmaklubb. GCSs medlem skall därefter göra motsvarande justering av sitt handicap hos GCS. För att uppdatera sitt handicap i GCS loggar man in på GCS medlemshemsida golfclubsuedois.se och väljer ”Min information” och under fliken ”Golfinformation” skriver man in sitt nya handicap. Här kan du hitta mera information om handicapändringar.

Om man är medlem i flera golfklubbar måste man utse en av dem till hemmaklubb som ansvarar för justering och revidering av medlemmens handicap. Medlemmen skall därefter justera sitt handicap hos de andra klubbar där denne är medlem så att handicapen alltid är synkroniserade.

Av detta följer att man bara kan ha ett handicap.

Justering av handicap görs efter en tävling eller en handicapgrundande sällskapsrunda.

Handicapgrundande sällskapsrundor skall i princip kunna göras i alla länder anslutna till EGA, men de nationella förbunden har rätt att besluta om begränsningar, dvs. när och under vilka förutsättningar dessa kan ske. Detta gäller tex. i Frankrike och England.

Vissa av GCSs medlemmar har en fransk hemmaklubb eller är endast medlemmar i Fédération Française de Golf (FFG). Dessa personer skall efter genomförd tävling arrangerad av GCS lämna in sitt scorekort till den franska klubb där de är medlemmar. Klubben ansvarar sedan för att justering av handicapet sker hos FFG.
För medlemmar i GCS, som har sin licens direkt med FFG, rekommenderar styrelsen att dessa medlemmar förnyar sin licens genom Saint Donat.  Vi har pratat med ledningen för Saint Donat och dom kommer att utan kostnad justera dessa personers handicap efter genomförd tävling arrangerad av GCS.
Vi vill passa på att påminna om att den försäkring som följer med en licens utfärdad av FFG kräver att man årligen genomgår en läkarundersökning för att få ett friskhetsintyg.

Golf Club Suédois

Justering/Revidering av handicap

Efter genomförd golfrunda arrangerad av GCS rekommenderar Handicapkommittén att den tävlande informerar och registrerar sitt resultat hos sin hemmaklubb, för de som är medlemmar i en svensk golfklubb genom registrering av resultatet på www.golf.se,  och också justerar sitt handicap på GCS hemsida golfclubsuedois.se ”Min information” och under fliken ”Golfinformation”.

I de fall resultatet är bättre än spelarens handicap, dvs spelaren har genomfört tävlingen på ett antal slag som understiger det antal slag han/hon erhåller enligt banans slopetabell, skall spelaren efter genomförd tävling sänka sitt handicap, såväl i sin hemmaklubb som i GCS handicapsystem. Medlemmen skall därefter justera sitt handicap hos den andra klubb där denne eventuellt är medlem så att handicapen alltid är synkroniserade.

I de fall spelarens hemmaklubb inte accepterar GCSs ”tävlingar” som grund för handicapjustering, skall medlemmen likväl justera sitt handicap på GCS hemsida ”golfclubsuedois.se ”Min information” och under fliken ”Golfinformation”.

GCS´s Handicapkommitté har rätt att revidera det av en medlem registrerade handicapet i vårt handicapsystem om detta, enligt Handicapkommitténs uppfattning, baserad på resultatet från tävlingar arrangerade av GCS, är för högt. Handicapkommittén skall samtidigt uppmana medlemmen att justera sitt handicap hos sin hemmaklubb.

Om en medlems handicap har reviderats av medlemmens hemmaklubb skall medlemmen justera sitt handicap på GCSs hemsida ”Min Sida” eller vid en större justering informera GCSs Handicapkommittés ordförande om sitt nya handicap. Ditt hcp fryses i samband med att arbetet med startlistan påbörjas, två dagar före tävlingen. Därefter kan hcp inte höjas. Däremot är du skyldig att meddela tävlingsledaren om du fått en sänkning därefterDå gör tävlingledaren en manuell justering.

Se även snabbguide hur du ändrar ditt handicap.