Medlemsmöte 19 april 2024

Medlemsmötet förlöpte på ett utmärkt sätt och det avhandlades på ca 1 timme. Efter mötet
blev det varm korv och öl/vin på Villa Ingeborg. Några av oss satt ganska länge i solen och
umgicks med lite rosévin i glasen.
Klubbens stora utmaning är att få fler medlemmar. På tretton år har vi tappat 221
medlemmar och vi är idag ca 300 medlemmar. Ekonomin i klubben är god men vi har de två
senaste åren använt mer pengar än vad som kommit in i medlemsavgifter och sponsring. Vi
ser oss därför tvungna att höja årsavgiften med 5 euro nästa år till 90 euro. Vi kommer också
att ta ut högre startavgift för att täcka lunchkostnaden och förbättra klubbens ekonomiska
status. Vi behöver öka det egna kapitalet. Vår revisor Leif Birgersson sade att det är brukligt
att föreningar har 1 års medlemsavgifter som eget kapital för att kunna ta ekonomiska
smällar. Stämman överlät på styrelsen att besluta om tillvägagångssättet.
Förlusterna har uppstått pga. utveckling av IT system, färre nytillkomna medlemmar än
budgeterat samt 30 årsjubileet 2023.
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet och att det uppkomna resultatet överfördes i
ny räkning.

 

Valberednings förslag gicks igenom och stämman röstade enligt deras förslag. Till ny
ordförande utsågs Mike J Kannberg. Till ny ordförande i valberedningen utsågs Lars
Näslund.
Den motion som Lars Rutberg skickat till styrelsen och som denna bifallit, togs upp på
medlemsmötet. Motionen handlade om valberedningens arbetsprocess. Efter lite debatt
beslöt stämman att bifalla motionen och ge i uppdrag till framtida valberedningar att följa
dessa rekommendationer.

Stämman avtackade valberedningens ordförande Kristoffer Huldt samt ordförande Lars
Näslund. Lars utsågs även till hedersmedlem vilket han med glädje accepterade.

 

 

 

 

Som avgående ordförande har det varit ett nöje att leda styrelsens arbete. Jag måste tacka alla i styrelsen för deras utmärkta insatser och att vi har en sådan väl fungerande golfklubb.

Jag måste också tacka medlemsmötet för att de utsåg mig till Hedersledamot. En ära.

Lars Näslund
F.d. Ordförande